Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb

Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb jest oficjalnym dokumentem obsługi technicznej dla Ge Gdt550hgdbb. Zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i konserwacji urządzenia. Zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także wskazówki, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia. Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124800 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, faks 032 2816765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa techniczna polegająca na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:Kompleksową obsługę techniczną polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45. 30. 00. 00 - Roboty instalacyjne w budynkach45. 33. pl/Roboty-instalacyjne-wodno-kanalizacyjne-i-sanitarne">Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45. 11. pl/Instalowanie-centralnego-ogrzewania">Instalowanie centralnego ogrzewania45. 20. pl/Roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne">Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne45. 24. pl/Roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych">Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych45. 31. pl/Roboty-instalacyjne-elektryczne">Roboty instalacyjne elektryczne45. 44. 21. pl/Roboty-malarskie">Roboty malarskie98. 39. 50. pl/Uslugi-slusarskie">Usługi ślusarskie45. 13. 50 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15. 06. 2015.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEX Roman Szołtysik, ul. Fałata 6/7, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

    Sprawdź tą firmę:

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146341, 46 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25, 98

  • Oferta z najniższą ceną: 25, 98 / Oferta z najwyższą ceną: 25, 98

  • Waluta: PLN.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276567632

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Dolnych Wałów 11

1. ) Miejscowość: Gliwice

1. 3. ) Kod pocztowy: 44-100

1. 4. ) Województwo: śląskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: bartlomiej. jurkiewicz@zbmgliwice. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. zbmgliwice. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp.

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-417fa563-7322-11ed-abdb-a69c1593877c

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474607

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-12-03

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal. uzp. gov. pl/

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wpostępowaniuoudzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym
aWykonawcamiodbywasiędrogąelektroniczną
przyużyciuminiPortaluhttps://miniportal. pl, ePUAPuhttps://epuap. pl/wps/portal

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich
użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal
udostępnympodadresemhttps://miniportal. pl/WarunkiUslugi. aspx oraz Regulaminie
ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania
oferty oraz dokomunikacjiwynosi150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125ust. 1pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja
elektroniczna(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bartlomiej. pl Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
adres email bartlomiej. pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Korzystanie przez Wykonawcę ze wskazanej platformy jest bezpłatne.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119z04. 05. 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1. administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Dolnych Wałów 11;1. w sprawach związanych z
Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. o., 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną na adres
email:iod@zbmgliwice. pl1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1
lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywającynaZamawiającym;1. OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2019 r. 2019 z późn.
zm. ), dalej„ustawaPzp”;1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawyPzp;1. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;1. posiada Pani/Pan:1.
na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;1. na
podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010443/01 z dnia 2021-02-24
2021-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego. prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisyRODO;1. nie przysługuje Pani/Panu:1. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;1. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;1. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: 201/PZ/2022/ZBM

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. w Gliwicach.
3. Szczegółowy zakres zamówienia w ramach zasobów komunalnych określa wzór umowy wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ, szczegółowy zakres zamówienia w ramach zasobów własnych i TBS określa wzór umowy wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6a do niniejszej SWZ. Tym samym Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia dwóch oddzielnych umów, zgodnie z przedstawioną ofertą.
4. W ramach zasobów własnych i TBS zamówienie będzie rozliczane ryczałtem za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego i użytkowego (bez kosztów materiału) z zastrzeżeniem zasad określonych w załączniku nr 1 do umowy. Do rozliczenia zostanie dodana wartość uzyskana z rozliczenia materiałów zużytych do wykonania robót, zgodnie z założeniami umowy. Ponadto zamówienie obejmować będzie wykonanie innych niż określone w załączniku nr 1 do umowy, uzasadnionych czynności; Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie rozliczane według oddzielnych zleceń i średnich cen opublikowanych przez SEKOCENBUD na dany kwartał, w którym wystawiane jest zlecenie, zgodnie z treścią umowy.
5. W ramach zasobów komunalnych zamówienie będzie rozliczane według niżej wymienionych zasad, w oparciu o załączone wykazy, stanowiące załączniki do umowy:
a) ryczałtem za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gliwice, z wyłączeniem zleceń, których wartość jest wyższa niż kwota 500, 00zł + VAT, według zasad określonych w §6 pkt. 2 umowy. Uwaga: przedstawiony sposób rozliczenia obejmuje wykonane usługi zarówno w lokalach jak i części wspólnej budynku. Do kwoty zostanie doliczona wartość uzyskana z miesięcznego rozliczenia materiałów zużytych do wykonania robót.
b) ryczałtem za 1m2 powierzchni w budynku przy ul. Jasnej 31b w Gliwicach (jedynie w okresie od stycznia do czerwca 2023). Do kwoty zostanie doliczona wartość uzyskana z miesięcznego rozliczenia materiałów zużytych do wykonania robót
c) ryczałtem usług określonych w §2 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w budynku przy ul. Jasnej 31B, według stałej opłaty miesięcznej; jedynie w okresie od stycznia do czerwca 2023,
d) oddzielnym zleceniem (robocizna + materiał) w lokalach użytkowych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gliwice; w Gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych; w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gliwice gdzie wartość usługi jednostkowej jest wyższa od kwoty 500, 00zł + VAT.
6. Kosztorysy należy wykonywać zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego” (Dz. nr 130 poz. 1389).
7. Dokładne wykazy adresowe zostaną dostarczone Wykonawcy realizującemu przedmiotowe zamówienie w dniu podpisania umowy.
8. Wykonawca we własnym zakresie organizuje system przyjmowania zleceń, zapewnia dojazd do klienta; dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania przedmiotowej usługi.

4. ) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4. ) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób oceny ofert: Spełnia/nie spełnia

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium:

inne.

4. ) Nazwa kryterium: Cena za usługę rozliczaną oddzielnymi zleceniami

4. ) Waga: 30

Kryterium 3

4. ) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4. ) Waga: 10

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 900. 000, 00zł;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50. 000, 00zł [słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych], potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zdolności technicznej lub zawodowej. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub aktualnie realizuje zamówienia (na podstawie umowy) o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Należy wykazać minimum 3 usługi (trzy oddzielne zamówienia) dotyczące wykonywania całodobowej obsługi technicznej/pogotowia technicznego u jednego odbiorcy, w tym minimum 2 zamówienia w zasobie mieszkaniowym o obsługiwanej łącznej powierzchni użytkowej minimum 110000m2 i wartości rocznej nie mniejszej niż 500. 000, 00zł.
Zamawiający uzna usługę (jako jedno potwierdzenie) realizowaną na podstawie oddzielnych umów w ramach jednego zamówienia, u tego samego odbiorcy, w tym samym czasie.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym”: Wykonawca winien wykazać dysponowanie minimum następującym sprzętem, wyposażeniem oraz środkami organizacyjno-technicznymi:
• minimum 2 urządzenia do mechanicznego czyszczenia i udrożnienia kanalizacji WUKO) o ciśnieniu roboczym min. 140 bar i co najmniej 1 zestaw kamer do monitoringu sieci kanalizacyjnych,
• minimum 2 podnośniki koszowe (w tym co najmniej jeden o wysokości podnoszenia do 24m),
• minimum 4 pojazdy osobowo-towarowe ze względu na realizację kilku zleceń jednocześnie,
• minimum 2 urządzenia do kontroli i pomiarów szczelności instalacji gazowych,
• minimum 2 urządzenia do kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych,
• minimum 1 komplet rusztowań ramowych lub kolumnowych,
• minimum 1 agregat prądotwórczy,
• minimum 1 komplet zsypu budowlanego na gruz,
• hala magazynowa o powierzchni minimum 400m2, zlokalizowana na terenie Miasta Gliwice z możliwością dojazdu komunikacją miejską; posiadająca całodobową ochronę (wymagana obecność pracownika ochrony/dozoru/dyspozycji na miejscu przez okres 24 godzin),
• obiekt/biuro na terenie Miasta Gliwice z możliwością dojazdu komunikacją miejską, wyposażony w stacjonarną linię telefoniczną, który stanowić będzie miejsce pełnienia całodobowego pogotowia technicznego oraz przyjmowania telefonicznych i osobistych zgłoszeń (całodobowo) Zamawiającego lub najemców lokali. Biuro musi funkcjonować w dniu podpisania umowy. Niespełnienie tego warunku będzie traktowane jako niezgodność przedmiotu umowy z jej treścią i skutkować będzie naliczaniem kar umownych.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty listę ilościową wraz z opisem ww. elementów z podaniem sposobu dysponowania, adresem (hala, biuro), opisem technicznym, datą produkcji, nazwą producenta etc. Należy wskazać aktualne badania techniczne (pojazdy), aprobaty oraz aktualne terminy legalizacyjne (jeśli dotyczy) według wzoru który stanowi załącznik nr 5a do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu w całości lub części wskazanego sprzętu, wyposażenia i lokali (pod kątem zgodności z treścią oferty) wybranego Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Niespełnienie warunku udostępnienia przez Wykonawcę środków do wglądu będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy w podpisaniu umowy. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
W zakresie „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż osoby które będą uczestniczyć w postępowaniu (wpisane do wykazu osób uczestniczących w postępowaniu) będą pełniły odpowiednio funkcje:
• minimum 2 osoby do spraw administracyjno- rozliczeniowych, koordynacji i kontaktów z zamawiającym,
• minimum 4 osoby do pełnienia całodobowego pogotowia technicznego oraz przyjmowania telefonicznych i osobistych zgłoszeń o awariach,
• minimum 4 osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC, w tym po min. 1 osobie w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w branży instalacyjnej (do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych), w branży elektrycznej (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych); posiadające stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego, a ponadto będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. nr 5 z 2001 r., poz. 42) – należy dołączyć aktualne zaświadczenia,
• minimum 1 osoba posiadająca uprawniania w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych (G3/D),
• minimum 1 osoba posiadająca uprawniania w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (G1/D),
• minimum 2 osoby posiadające uprawniania w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych (G3/E),
• minimum 2 osoby posiadające uprawniania w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (G1/E),
• minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów osobowych,
• minimum 6 osób do wykonywania robót dekarsko-blacharskich,
• minimum 2 osoby do wykonywania robót murarsko-tynkarskich,
• minimum 8 osób, w tym po 2 osoby do wykonywania odpowiednio robót stolarskich, szklarskich, malarskich i posadzkarskich.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. z
2020 r. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do
SWZ;2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa
dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty/oświadczenia, o których
mowa w pkt. 1 i 2. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem
zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3
miesięcy; spełniających wymagania określone w punkcie IV. 4 SWZ.
Wykaz narzędzi, wyposażenia oraz środków organizacyjno – technicznych,
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6. 1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10. 000, 00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
4. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr 201/PZ/2022/ZBM”. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. z 2020 r., poz. 299).

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p. z. p. oraz wskazanym we
Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności,
pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8. ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8. ) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:15

8. ) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Obsługi Technicznej Ge Gdt550hgdbb