Bezpieczeństwo i montaż Ge Jes1380

Bezpieczeństwo i montaż Ge Jes1380 są ważnymi elementami do zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnego działania układu. Ge Jes1380 to wysokiej jakości system bezpieczeństwa niskonapięciowego, który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Ge Jes1380 jest używany w systemach bezpieczeństwa, które są szczególnie wrażliwe na zakłócenia elektryczne i wymagają wysokiego poziomu niezawodności. Przez zastosowanie najnowocześniejszych technologii, system Ge Jes1380 jest w stanie zapewnić wyjątkową wydajność i niezawodność. Aby zapewnić optymalne działanie układu, ważne jest, aby przeprowadzić wszystkie wymagane procedury montażu i konfiguracji systemu. Ge Jes1380 jest w pełni kompatybilny z wszystkimi innymi systemami bezpieczeństwa, dzięki czemu może być łatwo zainstalowany i skonfigurowany.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i montaż Ge Jes1380

Jakie normy powinny spełniać podesty przy maszynach? Jaką wysokość powinny mieć stopnie tych podestów? Jakie dokumenty należy posiadać, jeśli projektujemy podesty samodzielnie?
Ogólne przepisy dotyczące pytania można znaleźć w następujących normach:
1) Numer: PN-EN ISO 14122-1:2005
Tytuł: Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami
Abstrakt:
Określono istotne zagrożenia, które rozważa się podczas wyznaczania rodzaju i umiejscowienia środków dostępu. Określono wymagania dotyczące wyboru stałych środków dostępu. Określono zalecane środki dostępu. Określono wymagania dotyczące wyboru między dźwigiem, pochylnią lub schodami oraz między schodami drabinowymi a drabiną. Określono wymagania dotyczące instrukcji montażu. W załączniku informacyjnym podano przykłady zmian, które wykonuje się w maszynie lub układzie, w celu uczynienia dostępu lepszym. Podano definicje następujących terminów: drabina, schody drabinowe, schody i pochylnia.
2) Numer: PN-EN ISO 14122-2:2005
Tytuł: Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia
Abstrakt:
Określono ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz szczegółowe wymagania dotyczące umiejscowienia, wymiarów, urządzeń i wyposażenia, podłogi, obciążeń nominalnych. W załączniku podano różne metody wyznaczania poziomów odporności na poślizg. Podano definicje następujących terminów: podłoga, przejście, pomost roboczy, powierzchnia odporna na poślizg
3) Numer: PN-EN ISO 14122-3:2005
Tytuł: Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady
Abstrakt
Określono ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące materiałów i wymiarów. Określono wymagania w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do schodów, schodów drabinowych i poręczy ochronnych. Określono sprawdzanie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Określono wymagania dotyczące instrukcji montażu i informacji dla użytkownika. Podano 17 definicji.
Należy również pamiętać, iż podesty można w określonych przypadkach traktować jak rusztowania i podlegają ogólnym przepisom i wymogom tak jak praca na wysokości o ile wysokość umiejscowienia podestu wynosi powyżej 1 metra nad poziom ternu
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1, 0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1)
osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1, 5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2)
wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
1)
drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
2)
pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a)
powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,
b)
podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
c)
w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
1)
zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
2)
zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
3)
przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1)
przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2)
zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp. ),
3)
zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.
Podesty ruchome zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz. Nr 120, poz. 1021 z późn. ) podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego, a osoby je obsługujące powinni mieć stosowne uprawnienia:
•podesty ruchome wiszące, masztowe, stacjonarne,
•podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne i przewoźne,
•podesty ruchome samojezdne.
Podest ruchomy (potocznie: zwyżka) to maszyna służąca do podnoszenia ludzi w specjalnie skonstruowanym koszu umieszczonym na końcu wysięgnika lub elementu składanego w celu wykonanie prac na wysokości (np. wymiana żarówek w latarniach). Podesty ruchome mogą występować w wersji przegubowej oraz nożycowej.
Podest ruchomy wiszący to tzw. rusztowanie wiszące, czyli opuszczana na linach platforma robocza (kosz) zawieszona na specjalnych dźwigarach układanych na dachu budynku. Podest ten służy do wykonywania prac na ścianach budynku, takich jak docieplanie, tynkowanie, mycie okien itp.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym:
Dokumentacja producenta (projektanta) powinna zawierać informacje o działaniach podjętych przez producenta w celu zapewnienia zgodności maszyny lub elementu bezpieczeństwa z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. Nr 259, poz. 2170).
Dokumentacja producenta zawiera:
•rysunek zestawieniowy maszyny i elementu bezpieczeństwa oraz obwodów sterowania,
•rysunki szczegółowe z wynikami obliczeń i badań, niezbędne w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie BHP i ochrony zdrowia,
•wykaz norm i specyfikacji technicznych zastosowanych podczas projektowania maszyny i elementu bezpieczeństwa,
•opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń podczas projektowania wyrobu,
•sprawozdanie techniczne zawierające wyniki wszystkich badań i raportów technicznych maszyny lub elementu bezpieczeństwa przeprowadzonych przez producenta, akredytowane laboratorium, jeżeli producent deklaruje zgodność maszyny i elementu bezpieczeństwa z normą zharmonizowaną, w której zawarto takie wymagania.
Ocena zgodności - wybór procedury
Producent może mieć wpływ na rodzaj procedury oceny wyrobu. Wybór sposobu dokonania oceny zgodności uzależniony jest od odpowiedzi na pytania: czy maszyna lub element bezpieczeństwa znajduje się w wykazie maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których wymagany jest udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności.
Jeżeli maszyna lub element bezpieczeństwa nie jest ujęty w wykazie - producent dokonuje oceny wyrobu, zabezpiecza jego dokumentację i wystawia deklarację zgodności.
Jeżeli maszyna lub element bezpieczeństwa jest ujęty w wykazie - producent powinien ustalić czy maszyna lub element bezpieczeństwa w pełni spełniają wymagania norm zharmonizowanych. Jeżeli spełniają, producent przekazuje dokumentacje do jednostki notyfikowanej, która może ją przechowywać lub sprawdzić (wybór producenta), może też zlecić jednostce notyfikowanej badanie i ocenę wyrobu.
Jeżeli istnieją wątpliwości w sprawie spełnienia wymagań norm zharmonizowanych, jednostka notyfikowana wykonuje ocenę wyrobu po złożeniu przez producenta stosownego wniosku.
Procedury oceny zgodności przewidują badanie maszyny i elementu, ujętych w wykazie przez tzw. stronę trzecią, czyli niezależną od producenta jednostkę badawczą.
Jeżeli maszyna lub element bezpieczeństwa poddany badaniu spełnia zasadnicze wymagania, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy certyfikat zgodności i powiadamia producenta.
Wybrane przepisy dotyczące użytkowania podestów:
•ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. );
•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 września 1997 r. );
•rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. Nr 191, poz. 1596 z późn. );
•rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. 2170);
•rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. Nr 80, poz. 912);
•rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze przenośników (Dz. Nr 13, poz. 51).
Wykaz wybranych Polskich Norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową:
•PN-EN ISO 12100-1:2005. Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.
•PN-EN ISO 12100-2:2005. Część 2: Zasady techniczne.
•PN-EN 953:1999. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
•PN-EN 954-1:2001. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania.
•PN-EN 294:1994. Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.
•PN-EN 349:1999. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka. PN-EN 201:1999.
•PN-EN ISO 14122-1:2005. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami.
•PN-EN ISO 14122-2:2005. Część 2: Pomosty robocze i przejścia.
•PN-EN ISO 14122-3:2005. Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady.

Roman Majer

Jak naprawić CITROËN: wystarczy wybrać swój model lub część samochodową

Kategoria części samochodowych

CITROËN instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

 • ZX

 • AX

 • CX

 • C25

 • VISA

 • C35

 • GS

 • AXEL

 • E-MEHARI

 • DS

 • AMI

 • ACADIANE

 • DYANE

 • ID

 • SM

 • LNA

 • MÉHARI

CITROËN - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku

Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

Filmy do naprawy CITROËN - lista odtwarzania od AUTODOC CLUB

 • Play all playlists

  CITROËN instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

Wskazówki i triki do CITROËN

Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

Aby pobrać aplikację:

 • - zeskanuj kod QR
 • - pobierz z App Store
 • - pobierz z Google Play

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

Samodzielna wymiana części w CITROËN

Samodzielna naprawa Citroëna: najczęściej spotykane usterki

Professional technician standing on ladder connecting solar panel to metal platform using screwdriver. Exterior solar system installation, renewable green energy generation concept.

Montaż fotowoltaiki wymaga odpowiednich uprawnień, bowiem monter pracuje z elementami, które podłączane są do sieci energetycznej, zatem są pod napięciem. Tutaj niezbędne jest zachowanie odpowiednich środków ochrony, czy zabezpieczenie paneli w taki sposób, aby nie generowały prądu. Warto poznać wszystkie zasady BHP podczas montażu fotowoltaiki. Już teraz musimy wspomnieć, że samodzielny montaż jest absolutnie zabroniony i należy posiadać stosowne uprawnienia.

Uprawnienia montera fotowoltaiki – co należy wiedzieć

Prac związanych z montażem fotowoltaiki nie może wykonywać każdy. Kwalifikacje musi posiadać zarówno projektant PV, jak i monter. Ponieważ instalacja fotowoltaiczna służy do wytwarzania prądu, niezbędne są uprawnienia SEP typu D i E. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie energii elektrycznej. Posiadanie odpowiednich uprawnień przez montera może zostać zweryfikowane podczas odbioru instalacji OZE przez zakład energetyczny.

Jakie ponadto uprawnienia powinien posiadać monter paneli fotowoltaicznych?

Wobec montera paneli fotowoltaicznych są większe wymagania. Najczęściej instalacje są montowane na dachach. W związku z tym osoba zajmująca się montażem, poza wyżej wymienionymi kwalifikacjami, musi posiadać uprawnienia do pracy na wysokości. Określone są one w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 106 niniejszego rozporządzenia praca na wysokości powyżej 1 metra musi odbywać się w warunkach chroniących pracownika przed upadkiem. Konieczne jest zatem stosowanie balustrad albo innych środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Aby uzyskać uprawnienia do pracy na wysokości należy być osobą pełnoletnią, posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy, odbyć szkolenie z zakresu BHP, zapoznać się z instruktażem stanowiskowym, a także oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Istotne znaczenie ma posiadane certyfikatu instalatora przyznawanego przez UDT w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Choć wystarczą uprawnienia SEP, to jednak jeśli ekipa monterska danej firmy posiada tego rodzaju certyfikaty, świadczy to o ich wysokich kwalifikacjach i zmniejsza ryzyko błędów w trakcie instalacji paneli fotowoltaicznych, choćby tych związanych ze zbyt małą odległością paneli fotowoltaicznych od połaci dachu, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka pożaru instalacji.

Warto podkreślić, że osoba, która ukończy szkolenie instalatora certyfikowanego systemów fotowoltaicznych jest najlepiej przygotowana do tego rodzaju pracy. W końcu uczy się w praktyce, w jaki sposób wykonywać montaż krok po kroku zgodnie z zasadami BHP.

Zasady BHP podczas montażu fotowoltaiki – wszystko, co trzeba wiedzieć

Na samym początku warto wiedzieć, że montażu paneli fotowoltaicznych nie można wykonywać przy wilgotności większej niż 85%. Zabronione jest również montowanie fotowoltaiki przy silnym wietrze, a także burzy. Monter musi korzystać ze sprawnych technicznie drabin, rusztowań czy też podestów. Do wykonywania tego rodzaju prac niezbędne jest dobre samopoczucie, zatem choroba i niedyspozycja do pracy na wysokości wyklucza taką możliwość. Oczywiście dotykanie przewodów elektrycznych pod napięciem jest absolutnie zabronione. Jeśli praca odbywa się z podnośnika, to operator musi mieć uprawnienia UDT do jego obsługi. Z drabiny można wykonywać jedynie drobne prace, które nie trwają zbyt długo. Ponadto należy stosować drabiny składane, bo stosowanie prostych jest zabronione. W celu zapobiegnięcia generowania prądu przez moduł PV jego powierzchnię należy okryć nieprzezroczystą osłoną. Ponadto zabronione jest oświetlanie stanowiska pracy lampami przenośnymi. Ważne jest też wyposażenie w środki ochrony osobistej. Odpowiednią odzież i obuwie antypoślizgowe należy założyć przed rozpoczęciem prac.

Jakie środki ochrony indywidualnej musi stosować monter paneli fotowoltaicznych?

Ponieważ monter instalacji fotowoltaicznej pracuje w warunkach podwyższonego ryzyka, jego odzież i obuwie powinny być wygodne i zapewniać bezpieczeństwo pracy. Oczywiście środki ochrony indywidualnej musi zagwarantować firma zatrudniająca montera. Przede wszystkim muszą być to środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Tutaj należy wymienić: liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne, przyrządy asekuracyjne, linostopy, kask do pracy na wysokości, buty antypoślizgowe elektroizolacyjne, odzież ochronną, rękawice i kamizelki. Warto podkreślić, że buty antyelektrostatyczne doskonale chronią przed wyładowaniami podczas zetknięcia z metalem. Dodatkowo buty do pracy na dachu przy montażu fotowoltaiki powinny posiadać podnosek chroniący palce przed urazami. Z kolei podeszwa takich butów musi gwarantować odpowiednią przyczepność, nawet podczas pracy na ceramicznym podłożu. Nie tylko buty powinny gwarantować izolację elektryczną, bo dotyczy to także odzieży, w tym rękawic roboczych.

Dzięki odpowiednim uprawnieniom i wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej montaż fotowoltaiki może być bezpieczny i zgodny z zasadami BHP. Ponadto firmy powinny stawiać na szkolenia organizowane przez producentów fotowoltaiki, które zwiększają wiedzę i kompetencje monterów.

Artykuł sponsorowany

Bezpieczeństwo i montaż Ge Jes1380

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i montaż Ge Jes1380

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i montaż Ge Jes1380