Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad48ns1era

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę swojego produktu, Haier Ad48ns1era, należy przestrzegać środków ostrożności oraz informacji o przepisach. Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania. W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem lub z zaufanym technikiem w celu uzyskania dalszych informacji. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu z żywymi przewodami, płynnymi lub gorącymi częściami, aby uniknąć obrażeń. Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw lub przeglądów należy wyłączyć produkt z sieci elektrycznej.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad48ns1era


Sprzęt ochrony oczu i twarzy

Dowolna postać środka ochrony indywidualnej osłaniającego oczy wraz z ich najbliższym otoczeniem oraz twarz lub jej część (czasami łączonej z ochroną szyi, uszu, karku i głowy).

Ze względu na konstrukcja można wyróżnić:

 • okulary ochronne;
 • gogle ochronne;
 • osłony twarzy;
 • przyłbice spawalnicze;
 • tarcze spawalnicze.

Drugim kryterium podziału sprzętu ochrony oczu i twarzy jest jego przeznaczenie. Stosując to kryterium sprzęt można podzielić na:

 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami chemicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed biologicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami mechanicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami termicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem optycznym
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym
 • środki ochrony oczu i twarzy przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • ULOTKA DLA PACJENTA

  Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

  Recigar, 1, 5 mg, tabletki powlekane (Cytisinum)

  Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Recigar i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recigar

  3. Jak stosować lek Recigar

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Recigar

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  1. Co to jest lek Recigar i w jakim celu się go stosuje

  Lek Recigar stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny1. Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recigar

  Kiedy nie stosować leku Recigar:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
  • w przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego,
  • w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
  • w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
  • w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności:

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Recigar, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

  • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, miażdżycę tętnic i inne choroby obwodowe naczyń krwionośnych, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku, nadczynność tarczycy, cukrzycę, schizofrenii, niewydolność nerek i wątroby;
  • jeśli pacjent jest osobą w wieku powyżej 65 lat.

  Lek Recigar powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

  Dzieci i młodzież

  Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  Lek Recigar a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Nie należy przyjmować leku Recigar razem z lekami przeciwgruźliczymi.

  W niektórych przypadkach w wyniku zaprzestania palenia tytoniu, z użyciem lub bez użycia leku

  Recigar, konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent stosuje leki zawierające teofilinę (stosowana w astmie), takrynę3 (stosowana w chorobie Alzheimera), klozapinę2 (stosowana w schizofrenii) i ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona). W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Obecnie nie wiadomo, czy Recigar może zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych działających ogólnoustrojowo. Kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnoustrojowo powinny stosować dodatkową metodę barierową (np.

  prezerwatywę).

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Recigar. Należy zwrócić się po poradę do lekarza.

  Lek Recigar jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Recigar nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Zaprzestanie palenia

  Zmiany w organizmie związane z zaprzestaniem palenia, wskutek stosowania leku Recigar lub bez niego, mogą zmienić sposób działania innych leków. Dlatego, w niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się powyżej w punkcie „Lek Recigar a inne leki”.

  U niektórych osób zaprzestanie palenia, wskutek stosowania leków lub bez nich, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zmian w myśleniu lub zachowaniu, uczuciem depresji i lęku (w tym rzadko myśli samobójczych i prób samobójczych) i może wiązać się z nasileniem się istniejących zaburzeń psychiatrycznych. Jeśli u pacjenta występują, bądź występowały w przeszłości zaburzenia psychiatryczne, powinien omówić to z lekarzem.

  3. Jak stosować lek Recigar

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Jedno opakowanie leku Recigar (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

  Zalecana dawka Lek Recigar należy przyjmować doustniez odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem.

  Dni terapii Dawkowanie Maksymalna dawka dzienna

  Od 1 do 3 dnia 1 tabletka co 2 godziny 6 tabletek

  Od 4 do 12 dnia 1 tabletka co 2, 5 godziny 5 tabletek

  Od 13 do 16 dnia 1 tabletka co 3 godziny 4 tabletki

  Od 17 do 20 dnia 1 tabletka co 5 godzin 3 tabletki

  Od 21 do 25 dnia 1-2 tabletki na dobę do 2 tabletek

  Na blistrze oznaczone są kolejne dni przyjmowania leku Recigar.

  Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia.

  Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Recigar

  Objawy występujące po przedawkowaniu leku Recigar są charakterystyczne dla objawów zatrucia nikotyną. Objawami przedawkowania są: złe samopoczucie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji serca, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia, drgawki. W przypadku wystąpienia nawet tylko jednego z opisywanych objawów lub objawu, który nie został wymieniony w ulotce, należy zaprzestać przyjmowania leku Recigar i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Pominięcie zastosowania leku Recigar

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Recigar

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  4. Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco: bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10), często (występują u 1 do 10 osób na 100), niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000), rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000), bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

  Bardzo często: zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, bóle głowy, rozdrażnienie, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, przyspieszenie akcji serca, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha (głównie w nadbrzuszu), nudności, bóle mięśniowe.

  Często: zawroty głowy, trudności w koncentracji, zwolnienie akcji serca, zwyżki ciśnienia tętniczego, wymioty, zmiany smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, wysypka, męczliwość, złe samopoczucie.

  Niezbyt często: uczucie ciężkości głowy, osłabienie popędu płciowego, łzawienie, duszność, wzmożone odkrztuszanie, nadmierne ślinienie, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry, zmęczenie, wzrost aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych).

  Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy odstawienia), a nie przyjmowania leku Recigar.

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

  Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. : 22 49-21-301, fax: 22 4921-309, e-mail: ndl@urpl. gov. pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Recigar

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  mailto:ndl@urpl. pl

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Recigar

  • Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletka zawiera 1, 5 mg cytyzyny.
  • Pozostałe składniki to:

  Rdzeń tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

  Skład otoczki: AquaPolish P green Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].

  Jak wygląda lek Recigar i co zawiera opakowanie

  Tabletki powlekane okrągłe, obustronnie wypukłe koloru jasnozielonego lub zielonkawego.

  Tekturowe pudełko zawiera 100 tabletek powlekanych w blistrach PVC/PVDC/Aluminium.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Adamed Pharma S. A.

  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

  Data ostatniej aktualizacji ulotki:

  Przypisy

  1 https://pl. org/wiki/Nikotyna

  2 https://pl. org/wiki/klozapina

  3 https://pl. org/wiki/takryna

  Produkty, których celem jest zwalczanie lub ograniczenie rozmnażania owadów żerujących w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Do najczęściej występujących szkodników należą: mszyca, przędziorek, stonka ziemniaczana, wciornastki, ochojniki czy pędraki.

  Filtruj

  Sortuj wg:

  Wyświetlaj:

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad48ns1era

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad48ns1era

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad48ns1era