Środki ostrożności i informacje o przepisach Cisco Small Business Spa514g

Cisco Small Business Spa514g to koncentrator telefoniczny stworzony przez firmę Cisco. Jest to wysoce funkcjonalny urządzenie, które może zapewnić bezpieczeństwo i wydajność w sieci. Aby zachować bezpieczeństwo, należy zastosować szereg środków ostrożności. Przede wszystkim, koncentrator powinien być chroniony przez hasło, aby zapobiec dostępowi do jego ustawień i danych. Dodatkowo, należy również regularnie aktualizować oprogramowanie i firmware urządzenia, aby uzyskać najnowszą ochronę. Ponadto, jeśli router jest podłączony do publicznej sieci, należy skonfigurować zapory ogniowe, aby zabezpieczyć przed zagrożeniami z zewnątrz.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Cisco Small Business Spa514g

02. 05. 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przypomina o konieczności realizacji działań dla ochrony zdrowia pracowników w zakładach pracy, w których występują prace oraz procesy technologiczne związanie z narażeniem na czynniki rakotwórcze i mutagenne. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2235).

Obowiązki pracodawcy

 1. Wykonywać pomiary stężeń czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności,
 • co najmniej 1 raz na 6 miesięcy, jeśli wynik ostatniego pomiaru mieścił się w przedziale od 0, 1 do 0, 5 NDS,
 • co najmniej 1 raz na 3 miesiące, jeśli wynik ostatniego pomiaru przekroczył wartość 0, 5 NDS,
 • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tych czynników,
 • jeśli wyniki 2 ostatnich pomiarów stężeń czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – co najmniej 6 miesięcy, nie przekroczyły 0, 1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.
 1. Prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  1. Przekazywać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Obowiązek wynikający z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, należy spełnić niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
   1. Prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy – przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
    1. Informować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających substancje chemiczne, ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych.
     1. Przeprowadzać okresowe szkolenia pracownika w zakresie:
     2. ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia,
     3. wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
     4. konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej,
     5. działań zapobiegających wypadkom oraz działań koniecznych do podjęcia przez pracowników, w tym pracowników pełniących obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków.
     6. zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających poziom tego narażenia.
     7. umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu oraz w innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
     8. Wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

     9. Czynniki chemiczne
     10. Substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31. 12. 2008, str. 1);
     11. Mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1. 
     12. Czynniki fizyczne – promieniowanie jonizujące.
     13. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
     14. Produkcja auraminy.
     15. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych.
     16. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków.
     17. Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.
     18. Prace związane z narażeniem na pył drewna.
     19. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną - frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.
     20. Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.
     21. Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.
     22. Materiały

      Wykaz substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej
      Wykaz​_substancji​_zaklasyfikowanych​_jako​_substancje​_o​_działaniu​_rakotwórczym​_lub​_mutagennym​_w​_środowisku​_pracy​_na​_podstawie​_klasyfikacji​_zharmonizowanej. pdf1. 29MB
      Środki ostrożności i informacje o przepisach Cisco Small Business Spa514g

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Cisco Small Business Spa514g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Cisco Small Business Spa514g