Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Dotmax 24 Series

Wyświetlacz Fujitsu Dotmax 24 Series wymaga odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić jego długą żywotność. Przede wszystkim, należy unikać dotykania ekranu palcami lub innymi przedmiotami, ponieważ może to uszkodzić ekran. Należy również unikać długotrwałego wystawiania ekranu na światło słoneczne, ponieważ mo

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Dotmax 24 Series

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

warnings and special precautions for

warnings and precautions for

Z wyjątkiem przypadków, w których stosowano leczenie immunosupresyjne (patrz 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania) nie udokumentowano znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami lub produktami biologicznymi.

Except in the case of immunosuppressive therapy (see 4. 4 Special warnings and special precautions for use), no significant clinical interaction with other treatments or biological products has been documented. Dawkę należy dobrać indywidualnie do profilu danego pacjenta (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania") oraz odpowiedzi ciśnienia tętniczego krwi. The dose should be individualised according to the patient profile (see 4. 4 "Special warnings and special precautions for use") and blood pressure response. EN-PL_147033">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jak w przypadku wszystkich paramagnetycznych środków kontrastowych, wzmocnienie MRI produktem Optimark może zaburzać obrazowanie istniejących zmian. Special warnings and precautions for use As with any paramagnetic contrast agent, enhancement of MRI with Optimark may impair the visualization of existing lesions. EN-PL_267350">Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/ or prolonged (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+precautions+for" rel="nofollow">warnings and precautions for use). EN-PL_167261">4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania PrU pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4. EN-PL_20807">Wszystkie wymienione objawy były odwracalne, po zaprzestaniu przyjmowania bewacyzumabu i jabłczanu sunitynibu (patrz nadciśnienie, białkomocz, RPLS w punkcie 4. All of these findings were reversible upon discontinuation of bevacizumab and sunitinib malate (see Hypertension, Proteinuria, RPLS in section 4. EN-PL_266392">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Włączenie/ podkreślenie informacji dotyczącej braku skuteczności oraz zwiększonego ryzyka zachowań samobójczych i epizodów wrogości u dzieci i młodzieży (7 - 17 lat), pojęcia samobójstwa/ samobójczy oraz objawów odstawiennych. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warnings+and+Special+Precautions+for" rel="nofollow">Warnings and Special Precautions for Use Inclusion/ reinforcement of warnings concerning the lack of efficacy and increased risk of suicidal and hostility related behaviours in children and adolescents (7-17), suicide/ suicidal ideation and withdrawal symptoms. EN-PL_253541">Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze krwi, parametry czynności nerek i stężenia potasu w surowicy, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia preparatem < COVERSYL i nazwy związane > (patrz punkt 4. Blood pressure, renal function and serum potassium should be monitored closely, both before and during treatment with< COVERSYL and associated names > (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use"). EN-PL_253785">Niemniej jednak, powstająca ilość peryndoprylatu nie jest zmniejszona i nie jest wymagana modyfikacja dawki leku (patrz także punkty 4. 2 "Dawkowanie i sposób podawania" oraz 4. However, the quantity of perindoprilat formed is not reduced and therefore no dosage adjustment is required (see also sections 4. 2 "Posology and method of administration" and 4. EN-PL_117723">Farmakokinetyka w populacjach specjalnych Nie prowadzono dotąd badań nad stosowaniem kladrybiny u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby (patrz też punkt 4. 2 Dawkowanie i sposób podania; oraz punkt 4. 4, Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Pharmacokinetics in special populations There are no studies available using cladribine in patients with renal or hepatic impairment (see also Section 4. 2 Posology and method of administration and Section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use). EN-PL_266477">Ponadto w badaniach tych nie wykazano odpowiedniej skuteczności paroksetyny (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i punkt 4. 8 Działania niepożądane). In addition, in these trials efficacy has not been adequately demonstrated (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warnings+and+Special+Precautions+for" rel="nofollow">Warnings and Special Precautions for use and section 4. 8 Undesirable Effects). EN-PL_254562">Do punktu 4. 4 Szczególne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ChPL dodano następujący tekst:U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo- 6- fosforanowej zgłaszano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej (patrz punkt 4. In patients with a congenital deficiency of G-6PDH, very rare cases of haemolytic anaemia have been reported (see section 4. EN-PL_20947">Więcej informacji o proteinurii w naczyniowe punkcie 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, oraz w punkcie 4. 8 Działania niepożądane. For further information on proteinuria see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+precautions+for" rel="nofollow">warnings and precautions for use, and Proteinuria in section 4. 8 Undesirable Effects. EN-PL_117561">U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <= 50 ml/ min) albo z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (wskaźnik Child- Pugh >= 4) - patrz też punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. In patients with moderate to severe renal impairment (creatinine clearance <= 50 ml/ min) or with moderate to severe hepatic impairment (Child-Pugh score >= 4) (see also Section 4. EN-PL_253555">Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania" oraz 5. 2 "Właściwości farmakokinetyczne"). No dosage adjustment is necessary in patients with hepatic impairment (see sections 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use" and 5. 2 "Pharmacokinetic properties") Paediatric use:Punkt 4. 4 ChPL - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Do podmiotu odpowiedzialnego zwrócono się o ujednolicenie punktu 4. 4 ChPL w odniesieniu do następujących różnic wymagających oceny:SPC Section 4. 4 - Special Warnings and Precautions for Use The MAH was asked to harmonise Section 4. 4, for which the following differences between SPCs needed to be evaluated:Ryzyko zaburzeń mięśniowych (miopatia/ rabdomioliza) i specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania w przypadku jednoczesnego podawania inhibitorów reduktazy HMG CoA zostały jeszcze bardziej uwypuklone w ujednoliconej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego. The risk of muscle disorders (myopathy/ rhabdomyolysis) and the special warnings and special precautions for use in case of concomitant administration of HMG CoA reductase inhibitors were further emphasised in the harmonised SPC. EN-PL_266370">W świetle powyższych danych Komitet ds. produktów leczniczych chronionych patentem uznał, iż powinno włączyć się ostrzeżenie do sekcji 4. 4 (Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania) Charakterystyki Produktu Leczniczego w celu informacji o potencjalnym ryzyku rozwoju akatyzji u pacjentów leczonych paroxetinem. Considering the above the CHMP concluded that a warning should be included in section 4. 4 (Special Warnings and Special Precautions for Use) of the SPC to reflect the risk of development of akathisia in patients treated with paroxetine.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 50 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

W mroźną zimę, wiele czynników, takich jak niska temperatura, Deszcz i śnieg mogą wpływać na normalne korzystanie z ekranu wyświetlacza LED;. Dodatkowo, niewłaściwa obsługa może wpłynąć na żywotność wyświetlacza LED;. Tutaj, profesjonalny R &wzmacniacz; Technicy D rozwiązali ten artykuł, mając nadzieję pomóc klientom i znajomym.
1、 Środki ostrożności podczas przełączania elektronicznego wyświetlacza LED:
1. Sekwencja przełączania:
Podczas otwierania ekranu: uruchom go najpierw, a następnie otwórz ekran
Podczas zamykania ekranu: najpierw zamknij ekran, a następnie wyłącz
(jeśli najpierw wyłączy się komputer, a ekran wyświetlacza nie jest wyłączony, na ciele ekranu pojawią się jasne plamy, A dioda LED spali rurkę lampy!, z poważnymi konsekwencjami. )
2. Odstęp czasu między ekranami przełączników powinien być większy niż 5 minuty.
3. Po tym, jak komputer wejdzie do oprogramowania sterującego inżynierią, ekran można włączyć i włączyć.
4. Staraj się unikać otwierania ekranu w stanie całkowicie białego ekranu, ponieważ prąd impulsowy systemu jest w tej chwili największy.
5. Staraj się unikać otwierania ekranu, gdy jest poza kontrolą, ponieważ prąd impulsowy systemu jest w tej chwili największy.
A komputer nie wchodzi do oprogramowania sterującego i innych programów;
b. komputer nie jest włączony;
Zasilanie części sterującej C nie jest włączone.
6. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub warunki rozpraszania ciepła są słabe, uważaj, aby długo nie włączać ekranu.
7. Gdy linia jest bardzo jasna w części ekranu wyświetlacza, zwróć uwagę, aby wyłączyć ekran na czas. W tym stanie, nie nadaje się do włączania ekranu przez długi czas.
8. Jeśli wyłącznik zasilania ekranu wyświetlacza często się wyłącza, konieczne jest sprawdzenie obudowy ekranu lub wymiana wyłącznika na czas przez długi czas.
9. Konieczne jest regularne sprawdzanie sztywności zaczepu. W przypadku luzu, zwróć uwagę na terminową regulację, ponowne wzmocnienie lub odnowienie elementów podnoszących,.
10. Zgodnie ze środowiskiem dużego ekranu LED i części sterującej!, unikaj ukąszeń owadów, i w razie potrzeby umieść rodentycyd.
2、 Środki ostrożności dotyczące zmiany i wymiany części sterującej
1. Zera i ognia linii zasilania komputera i sterowania nie można odwrócić, i muszą być wstawione ściśle zgodnie z pierwotną pozycją. Jeśli są urządzenia peryferyjne, należy sprawdzić, czy obudowa jest naładowana po podłączeniu.
2. Gdy komputer mobilny i inne urządzenia sterujące są wdrożone, sprawdź, czy przewód połączeniowy i tablica sterownicza są luźne przed włączeniem zasilania;. Nie wolno dowolnie manipulować położeniem i długością linii komunikacyjnych oraz płaskimi przewodami łączącymi. Po przeprowadzce, jeśli zwarcie, dreptanie, palenie drutu, palenie, itp. są znalezione, test włączania nie powinien być powtarzany, a problem powinien zostać znaleziony w czasie rzeczywistym.

/Ładowanie papieru /Środki ostrożności dotyczące postępowania z papierem

 • Należy się zapoznać z informacjami zamieszczonymi na arkuszach dostarczonych z papierem.

 • Przed załadowaniem należy rozdzielić poszczególne arkusze i wyrównać krawędzie papieru. Nie należy rozdzielać ani zwijać papieru fotograficznego. Może to spowodować uszkodzenie strony do druku.

  Jeżeli papier jest zawinięty, przed załadowaniem należy wyprostować go lub lekko wywinąć w drugą stronę. Drukowanie na zawiniętym papierze może spowodować zacięcie papieru i rozmazanie tuszu na wydruku.

  Nie należy używać papieru zmiętego, porwanego, pociętego, pofałdowanego, wilgotnego, zbyt grubego, zbyt cienkiego ani papieru z naklejonymi nalepkami. Użycie takiego papieru może spowodować zacięcie papieru i rozmazanie tuszu na wydruku.

  Przed załadowaniem należy rozdzielić poszczególne koperty i wyrównać ich krawędzie. Gdy koperty na stosie są napełnione powietrzem, należy je przycisnąć i spłaszczyć przed załadowaniem.

  Nie należy używać kopert zawiniętych lub pofałdowanych. Użycie takich kopert może spowodować zacięcie papieru i rozmazanie tuszu na wydruku.

  Nie należy używać kopert z powierzchnią kleju na klapkach ani kopert z okienkami.

  Należy unikać zbyt cienkich kopert, ponieważ mogą się zawinąć podczas drukowania.

Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Dotmax 24 Series

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Dotmax 24 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Dotmax 24 Series