Środki ostrożności dotyczące instalacji Canon 3230

Przed instalacją drukarki Canon 3230 należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim należy upewnić się, że wszystkie pakiety sterowników są aktualne i zgodne z systemem operacyjnym. Następnie należy upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo podłączone i właściwie skonfigurowane. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania antywirusowego. Po zainstalowaniu drukarki należy sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo, a wszystkie wymagane opcje są prawidłowo skonfigurowane. Środki te pozwolą uniknąć problemów z drukarką i zapewnią optymalne wykorzystanie jej funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Canon 3230

Canon: Podręczniki Inkjet: G3010 series: Środki ostrożności podczas transportu

przejdź do tekstu głównego

 • Strona główna
 • Wyszukaj
 1. G3010 series
 2. Podstawowe informacje
 3. Środki ostrożności podczas transportu
 • Anulowanie zadań drukowania
 • Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
 • Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
 • Przenoszenie drukarki
 • W przypadku naprawy, wypożyczania lub utylizacji drukarki
 • Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
 • Góra strony

  © Canon Inc. 2017

  Środki ostrożności dotyczące instalacji i obsługi

  2

  bizhub C250 (Phase2)

  2-3

  Środki ostrożności dotyczące instalacji i
  obsługi

  2. 1

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  W tej sekcji znajdują się szczegółowe informacje na temat obsługi i
  konserwacji kopiarki. Aby uzyskać optymalną jakość eksploatacji
  urządzenia, wszyscy operatorzy powinni dokładnie zapoznać się i
  zastosować do zawartych tu wskazówek.

  Przeczytaj poniższy tekst przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
  Zawiera on ważne informacje dotyczące kwestii bezpiecznego korzystania z
  urządzenia i zapobiegania problemom związanym z eksploatacją
  urządzenia.

  Instrukcja ta powinna zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.

  Upewnij się czy przestrzegasz wszystkich środków bezpieczeństwa
  zawartych w każdej z części niniejszej instrukcji.

  KM_Ver. 01E_C

  2

  Uwaga

  Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału mogą nie dotyczyć
  zakupionego przez Państwa produktu.

  Symbole ostrzegawcze

  Poniższe oznaczenia są wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub
  w niniejszej instrukcji w celu sklasyfikowania poziomu ostrzeżeń
  dotyczących bezpieczeństwa.

  7 OSTROŻNIE

  Zignorowanie takich ostrzeżeń grozi poważnymi obrażeniami a nawet
  śmiercią.
  %

  Nie ignoruj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

  7 UWAGA

  Zignorowanie tych ostrzeżeń grozi uszkodzeniem ciała lub
  zniszczeniem mienia.
  %

  Środki ostrożności

  • Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące drukarki.

   Nie używać urządzenia w sposób inny niż opisany w załączonej instrukcji, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych nieoczekiwanych wypadków.

   Znaki i deklaracje dotyczące bezpieczeństwa są ważne tylko dla obsługiwanych napięć i częstotliwości w odpowiednich krajach lub regionach.

  Ostrzeżenie

  Użytkownicy z rozrusznikami serca:

  Ten produkt emituje strumień magnetyczny o niskim poziomie. W razie odczucia nieprawidłowości, proszę odsunąć się od urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

  Nie używać drukarki w następujących przypadkach:

  Natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z serwisem w celu naprawy.

 • Wewnątrz drukarki znajdują się metalowe przedmioty lub są rozlane płyny.
 • Z drukarki wydobywa się dym, dziwne zapachy lub nietypowe odgłosy.
 • Przewód zasilający lub wtyczka przegrzewa się lub jest przerwany, zgięty lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
 • Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
 • Nie należy umieszczać produktu w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak alkohol i rozcieńczalniki.
 • Nie należy otwierać ani modyfikować drukarki.
 • Należy używać wyłącznie kabla/kabli zasilających dostarczonych wraz z drukarką. Nie należy używać tych kabli z innymi urządzeniami.
 • Nie należy podłączać do napięć ani częstotliwości innych niż podane powyżej.
 • Podłączyć pewnie drugi koniec kabla zasilania do gniazdka.
 • Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilania mokrymi rękami.
 • Nie uszkadzać kabla zasilającego przez jego skręcanie, zwijanie, wiązanie, ciągnięcie lub nadmierne zginanie.
 • Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania.
 • Nie podłączać wielu kabli zasilających do jednego gniazdka elektrycznego. Nie należy stosować wielu kabli przedłużających.
 • Nie pozostawiać drukarki podłączonej do gniazdka elektrycznego podczas burzy z piorunami.
 • Zawsze należy odłączyć przewód zasilający i inne kable, przystępując do czyszczenia. Nie należy używać do czyszczenia łatwopalnych rozpylanych cieczy bądź innych cieczy, takich jak alkohol i rozcieńczalniki.
 • Odłączyć przewód zasilający raz na miesiąc, aby upewnić się, że nie ulega przegrzewaniu, nie jest zardzewiały, zgięty, zarysowany, rozdzielony, ani uszkodzony w inny sposób.
 • Przestroga

 • Nie wkładać rąk do wnętrza drukarki podczas drukowania.
 • Nie dotykać metalowych części głowicy drukującej bezpośrednio po zakończeniu drukowania.
 • Butelki z atramentem
 • Trzymać z dala od dzieci.
 • Atramentu nie wolno pić.
  Jeśli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta albo wypić jedną lub dwie szklanki wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
  Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
 • Jeśli atrament dostanie się na skórę, należy niezwłocznie umyć miejsce styczności wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską.
 • W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki ustawić pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
 • Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia atramentem.
 • Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie sprać.
 • Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
 • Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec uszkodzeniu albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
 • Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
 • Przenoszenie drukarki

  Chwycić za boki drukarki i przenosić ją obiema rękami.

  Ogólne uwagi

  Wybór lokalizacji

  Patrz „Specyfikacje” w Podręczniku online, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat środowiska eksploatacji.

 • Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym, ani narażonym na nadmierne drgania.
 • Drukarki nie należy ustawiać w miejscach silnie się nagrzewających (bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła), w miejscach bardzo wilgotnych lub zapylonych, ani na zewnątrz.
 • Drukarki nie należy ustawiać na grubej tkaninie ani na dywanie.
 • Nie należy ustawiać drukarki przy samej ścianie.
 • Zasilacz

 • Utrzymywać obszar wokół gniazda zasilania cały czas w czystości, dzięki czemu można łatwo będzie odłączyć przewód zasilania z gniazda.
 • Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód.
 • Ogólne uwagi

 • Nie wolno przechylać drukarki, stawiać jej na boku, ani odwracać jej spodem do góry. Może to spowodować wyciek atramentu.
 • Nie umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części drukarki. Szczególną ostrożność należy zachować co do metalowych przedmiotów, takich jak spinacze i zszywki i pojemników zawierających łatwopalne ciecze, takie jak alkohol lub rozcieńczalnik.
 • W przypadku umieszczania oryginału na płycie należy pamiętać o poniższych zaleceniach. Niezastosowanie się do następujących zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
 • Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2, 0 kg (4, 4 funta).
 • Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi równemu lub przekraczającemu 2, 0 kg (4, 4 funta).
 • Modyfikowanie lub rozmontowywanie głowicy drukującej lub butelek z atramentem, na przykład poprzez dziurawienie ich, może spowodować wyciek atramentu i być przyczyną awarii. Odradzamy ich modyfikowanie lub rozmontowywanie.
 • Nie wkładać głowicy drukującej ani butelek z atramentem do ognia.
 • Środki ostrożności dotyczące instalacji Canon 3230

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Canon 3230

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Canon 3230