Środki ostrożności Ge Jtp28 30 Double Wall Oven

Kiedy korzystasz z Ge JTP28 30 podwójnego piekarnika ścian, ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność. Używaj wyłącznie wtyczek i gniazdek dedykowanych dla urządzenia, ponieważ wyższe napięcie może spowodować uszkodzenie piekarnika. Należy również upewnić się, że piekarnik jest stabilnie zamocowany, a jego położenie jest wyważone, aby zapobiec przewróceniu. Na końcu, podczas czyszczenia, należy unikać używania silnych detergentów lub ściernych, twardych szczotek, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Przestrzeganie tych środków ostrożności pomoże zapewnić, że Ge JTP28 30 podwójny piekarnik ściany będzie działać wydajnie i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Ge Jtp28 30 Double Wall Oven

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

www. GEAppliances. com
Safety Instructions....... 2–4
Owner’s Manual
Operating Instructions
JKP20–27 ″ Single Wall Oven
Clock and Timer........... 13
JTP20–30 ″ Single Wall Oven
Control Lockout........... 13
JKP25–27″ Single Wall Oven
Controls................... 5
JTP25–30″ Single Wall Oven
Oven................. 11, 12
JKP28–27 ″ Double Wall Oven
Sabbath Feature.......... 9, 10
Self-Cleaning Oven...... 16, 17 JTP28–30 ″ Dou

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. WARNING! For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life. IMPORTANT SAFETY NOTICE The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and r
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support www. com WARNING! SAFETY PRECAUTIONS Do not store flammable materials in Stand away from the oven when opening an oven. the oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face CAUTION: Items of interest to and/or eyes. children should not be stored in cabinets Do not heat unopened food containers. above an oven; children climbing on the Pressure could build
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
IMPORTANT SAFETY INFORMATION. WARNING! SAFETY PRECAUTIONS Pulling out the shelf to the stop-lock is a After broiling, always take the broiler pan convenience in lifting heavy foods. It is out of the oven and clean it. Leftover also a precaution against burns from grease in the broiler pan can catch fire touching hot surfaces of the door or next time you use the pan. oven walls. Clean only parts listed in this Owner’s Do not use the oven to dry newsp
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support Using the oven controls. www. com Throughout this manual, features and appearance may vary from your model. Double oven control shown Oven Control, Clock and Timer Features and Settings BAKE Pad DELAY START Pad Press this pad to select the bake function. Use along with COOKING TIME or SELF CLEAN pads to set the oven to start and stop BROIL HI/LO Pad automatically at a time you set. Pres
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Special features of your oven control. Your new touch pad control has additional features that you may choose to use. The following are the features and how you may activate them. The special feature modes can only be activated while the display is showing the time of day. They remain in the control’s memory until the steps are repeated. When the display shows your choice, press the START pad. The special features will remain in memory after a power failure, except for the Sabbath feature,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support www. com Tones at the End of a Timed Cycle At the end of a timed cycle, 3 short beeps will NOTE: sound followed by one beep every 6 seconds until On models with touch pad controls for both the CLEAR/OFF pad is pressed. This continuous ovens, this cancels the end of cycle tone for 6-second beep may be canceled. both ovens. To cancel the 6-second beep: On models with oven knob(s), th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Special features of your oven control. Cook and Hold Your new control has a cook and hold feature that Press the COOKING TIME pad. The keeps cooked foods warm for up to 3 hours after display will show Hld OFF. Timed Baking or Roasting is finished. Press the COOKING TIME pad again NOTE: This feature can only be programmed to to activate the feature. The display work with Timed Baking or Roasting. (See the will show Hld ON. Using the timed baking and roasting features section. ) After Timed Baking
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support Using the Sabbath Feature. (Designed for use on the Jewish Sabbath and Holidays. ) www. com The Sabbath feature can be used for baking/roasting only. It cannot be used for broiling, self-cleaning or Delay Start cooking. NOTE: The oven light comes on automatically (on some models) when the door is opened and goes off when the door is closed. The bulb may be removed. See the Oven Light
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Using the Sabbath feature. How to Exit the Sabbath Feature Press the CLEAR/OFF pad. Press the START pad. If the oven is cooking, wait NOTE: If a power outage occurred while for a random delay period of the oven was in Sabbath mode, the oven approximately 30 seconds to 1 will automatically turn off and the oven minute, until only ⊃ is in the display. control must be reset. Press and hold both the BAKE and BROIL HI/LO pads, at the same time, until the display shows SF. Tap the DELAY START pad unti
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support Using the oven. com To avoid possible burns, place the shelves in the desired position before you turn the oven on. Before you begin… The shelves have stop-locks, so that when To remove a shelf, pull it toward you, tilt placed correctly on the supports, they will the front end up and pull it out. stop before coming completely out, and To replace, place the end of the shelf will no
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Using the oven. How to Set the Oven for Broiling guide is based on meats at refrigerator Leave the door open to the broil stop position. The door stays open by itself, yet the proper temperature. temperature is maintained in the oven. Press the BROIL HI/LO pad once for NOTE: Food can be broiled with the door HI Broil. To change to LO Broil, press the closed but it may not brown as well because the oven heating element will cycle on and off. BROIL HI/LO pad again. Place the meat or fish on the b
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support Using the clock and timer. com To Set the Clock The clock must be set to the correct time Press the CLOCK pad. of day for the automatic oven timing Press the HOUR and MIN + or functions to work properly. The time of – pads to set the time of day. day cannot be changed during a timed Make sure the clock is set to the correct time of day. baking or self-cleaning cycle. Press the ST
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Using the timed baking and roasting features. (Ovens operated with touch pads. ) On models with touch pad controls for both ovens, you can use timed baking in one oven while using self-clean in the other; you can also use timed baking in both ovens at the same time. NOTE: Foods that spoil easily—such as milk, eggs, fish, stuffings, poultry and pork—should not be allowed to sit for more than 1 hour before or after cooking. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria. Be sure that the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support Adjust the oven thermostat—Do it yourself! www. com You may find that your new oven cooks differently than the one it replaced. Use your new oven for a few weeks to become more familiar with it. If you still think your new oven is too hot or too cold, you can adjust the thermostat yourself. Do not use thermometers, such as those found in grocery stores, to check the temperature setting
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Using the self-cleaning oven. ) The oven door must be closed and all controls must be set correctly for the cycle to work properly. Before a Clean Cycle We recommend venting your kitchen IMPORTANT: The health of some birds with an open window or using a is extremely sensitive to the fumes given ventilation fan or hood during the off during the self-cleaning cycle of any first self-clean cycle. oven. Move birds to another well ventilated room. Remove the broiler
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support www. com The oven door must be closed and all controls must be set correctly for the cycle to work properly. How to Delay the Start of Cleaning Press the SELF CLEAN STD/LOW pad The door locks automatically. The display will show the start time. It will not be once for a 4-hour clean time or twice for a 3-hour clean time. possible to open the oven door until the temperature drops below
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Care and cleaning of the oven. Be sure electrical power is off and all surfaces are cool before cleaning any part of the oven. How to Remove Packaging Tape To assure no damage is done to the finish Apply with a soft cloth and allow to soak. of the product, the safest way to remove Wipe dry and then apply an appliance the adhesive left from packaging tape on polish to thoroughly clean and protect new appliances is an application of a the surface. household liquid dishwashing detergent, NOTE: Th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Troubleshooting Tips Consumer Support www. com Door (on self-clean ovens) on the outside of the door. Do not let To clean the inside of the door: water drip into the vent openings. Because the area inside the gasket is If any stain on the door vent trim is cleaned during the self-clean cycle, you do not need to clean this by hand. persistent, use a soft abrasive cleaner and a sponge-scrubber for best results. The ar
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Care and cleaning of the oven. Oven Light Bulb (on some models) NOTE: The glass cover (on some models) should To replace: Socket be removed only when cold. Wearing latex gloves Put in a new 40-watt appliance bulb. may offer a better grip. Place the tabs of the glass cover into the grooves of the socket. Turn the glass Before replacing the bulb, disconnect 1 3 ⁄2” cover clockwise 1/4 turn. electrical power to the oven at the main Maximum fuse or circuit breaker panel. Let the length NOTE: bulb

Środki ostrożności Ge Jtp28 30 Double Wall Oven

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Ge Jtp28 30 Double Wall Oven

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Ge Jtp28 30 Double Wall Oven